• mytnyjbroker@gmail.com
 •  
 • (098) 01-39-777
 • UA | RU

Прикінцеві положення договору на надання послуг з митно-брокерського обслуговування

14. Прикінцеві положення

14.1. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням та виконанням, зміною та припиненням його дії, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення умов даного Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.4. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.5. Додаткові угоди та Додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами і скріплені печатками.

14.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

14.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14.8. Своїм підписом під цим Договором кожна із Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у даному Договорі, рахунках та актах, накладних та інших документах, що стосуються даного Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

14.9. Сторони зобов’язуються забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

15. Юридичні адреси та реквізити сторін:


 • ФОП Петришин І.Р.
 • митний брокер
 •  
 •  
 • Copyright
 • Копіювання та розповсюдження матеріалів сайту без активного гіперпосилання заборонено
 • (098) 01-39-777
 •  
 •  
 • 80383 вул. Т. Дороша, 20-А,
  с. Малехів, Жовківський р-н.
  Львівська обл.
© mytnyjbroker.lviv.ua 2018 | Всі права захищено
Розробка та просування сайтів