• mytnyjbroker@gmail.com
 •  
 • (098) 01-39-777
 • UA | RU

Порядок врегулювання спорів та Форс-мажорні обставини згідно договору з митно-брокерського обслуговування

11. Порядок врегулювання спорів

11.1. Усі спори, розбіжності та претензії, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання умов даного Договору, або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами в порядку переговорів.

11.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори повинні бути пред'явлені та розглянуті у встановленому діючим законодавством порядку, і підлягають остаточному врегулюванню Господарським судом відповідно до чинних в Україні правил підсудності та у відповідності до чинного законодавства України.

11.3. Претензії Замовника щодо неправильного оформлення Митним брокером товарів приймаються протягом 3-х днів після завершення митного оформлення товарів.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення, чи неналежне виконання, договірних зобов’язань згідно даного Договору, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, які знаходяться поза контролем Сторін, та перешкоджають належному виконанню умов Договору.

12.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань, належать обставини і події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути чи запобігти їм, прийнятими необхідними і достатніми заходами.

12.3. Сторона, яка виявиться не в змозі повністю або частково виконувати свої зобов’язання згідно Договору, в результаті обставин непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 7-ми денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами.

12.4. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі.

12.5. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою Торгово-промислової Палати України, чи уповноваженими нею регіональними відділеннями, або іншого компетентного органу.

12.6. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на відповідний строк дії обставин непереборної сили або до усунення їх наслідків.

12.7. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує 3 (три) місяці, це може бути підставою для розірвання даного Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

13. Термін дії договору, умови пролонгації та розірвання

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє протягом 1 (одного) року з дати підписання.

13.2. Цей Договір подовжується автоматично на період кожного наступного року, якщо жодна зі Сторін в письмовому вигляді не повідомить іншу Сторону про своє рішення не подовжувати Договір за 1 (один) місяць до закінчення його дії.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до цього Договору, або на вимогу однієї Сторони з письмовим повідомленням про це іншої Сторони не менше як за 30 календарних днів до дати його розірвання.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


 • ФОП Петришин І.Р.
 • митний брокер
 •  
 •  
 • Copyright
 • Копіювання та розповсюдження матеріалів сайту без активного гіперпосилання заборонено
 • (098) 01-39-777
 •  
 •  
 • 80383 вул. Т. Дороша, 20-А,
  с. Малехів, Жовківський р-н.
  Львівська обл.
© mytnyjbroker.lviv.ua 2018 | Всі права захищено
Розробка та просування сайтів